1. Algemeen

In deze leveringsvoorwaarden en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en S.e.S. Trainingen worden de volgende definities gehanteerd:

S.e.S. Trainingen: Opdrachtnemer
Cursist : Deelnemer aan een Training
Opdrachtgever : Wederpartij bij de overeenkomst
Training : Synoniem voor training, cursus, opleiding of informatiebijeenkomsten van S.e.S. Trainingen.

2 Totstandkoming van de overeenkomst.

Opdrachtgever meldt schriftelijk deel te nemen aan een Training.
Door zich aan te melden accepteert de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en S.e.S. Trainingen komen tot stand zodra de aanmelding door S.e.S Trainingen aan Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

Indien er tussen Opdrachtgever en S.e.S Trainingen een Service Level Agreement of andere overeenkomst bestaat is deze supplementair aan de Algemene voorwaarden Trainingen.

3 Wijziging / Annulering

3.1 Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden:
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Trainingen, conform artikel 1, die S.e.S. Trainingen organiseert.

3.2 Definitieve annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de Training om welke reden dan ook.

3.3 Annuleringskosten
De Trainingen worden in overeenstemming met Opdrachtgever ingepland.
Maximaal 7 dagen voor aanvang van de Training, kunnen aangemelde cursisten schriftelijk geannuleerd worden.
Binnen deze termijn worden de opgegeven cursisten doorberekend.

Maximaal 2 weken voor aanvang van de Training(en) kan de complete Training schriftelijk geannuleerd worden.
Binnen 2 weken wordt de Training doorberekend.

3.4 Overmacht S.e.S.Trainingen

S.e.S. Trainingen behoud zich het recht voor om een Training te annuleren bij onvoldoende belangstelling of als er zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling van S.e.S. Trainingen.
S.e.S. Trainingen behoudt zich het recht voor om het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Wanneer een Training wordt geannuleerd door S.e.S. Trainingen, dan wordt er in overleg met Opdrachtgever een alternatieve datum gepland.
Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen, overtekening of ziekte van de docent, daartoe aanleiding geven, is S.e.S. Trainingen gerechtigd de Training te onderbreken, te verplaatsen en / of te annuleren.

4 Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/ of documentatie, berusten uitsluitend bij S.e.S. Trainingen. of diens licentiegevers.

De Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde programmatuur, opleidingsmaterialen en documentatie niet openbaar maken of verveelvoudigen met inbegrip van het vervaardigen van kopieën in welke vorm dan ook, zonder vooraf goedkeuring van S.e.S. Trainingen.
Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Cursist.

Bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en / of documentatie worden de herstelkosten door S.e.S. Trainingen in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

5 Aansprakelijkheid van S.e.S. Trainingen.

5.1 Schade
S.e.S. Trainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld van S.e.S. Trainingen.
Handelingen tijdens de trainingen worden aangeleerd conform de richtlijnen van NIBHV, Oranje Kruis, NRR, NRK, IFV, ERC, Academie voor de Ambulancezorg, AHA en / of BRC.

5.2 Schadevergoeding
S.e.S. Trainingen zal niet gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden, als bedoeld in het artikel 3.4 wijziging en annulering, gedwongen is een Training te onderbreken, te verplaatsen en/ of te annuleren.

5.3 Gevolgschade cursisten
Indien cursisten weigeren de door S.e.S. Trainingen aangeboden beschermingsmaterialen te gebruiken, is de eventuele gevolgschade voor rekening van de Cursist, c.q. Opdrachtgever.

6 Betaling- en leveringsvoorwaarden

6.1 Betalingstermijn
Tenzij anders is overeengekomen, dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum de betaling te geschieden door storting of overmaking op een door S.e.S. Trainingen aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van S.e.S. Trainingen aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

6.2 Leveringsvoorwaarden
S.e.S. Trainingen conformeert zich aan de Algemene Leveringsvoorwaarden uitgegeven door S.e.S Trainingen, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief docent, trainingsmaterialen en afgesproken zaken.
Alle prijzen zijn exclusief locatiekosten, lunch, koffie en thee. Tenzij anders afgesproken of aangegeven. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW percentages, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.