Hoewel de informatie op de website van SES TRAININGEN met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. SES TRAININGEN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de op de website van SES TRAININGEN gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto-)kopiëen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SES TRAININGEN.